04 شهریور 1398

استخدام شرکت الکترونیک کارت دماوند

شرکت الکترونیک کارت دماوند ارائه کننده خدمات پرداخت الکترونیک تعدادی برنامه نویس استخدام می کند.

برنامه نویس PHP

تسلط به زبان برنامه نویسی PHP

تسلط به Laravel framework

تسلط به برنامه نویسی شی گرا(OOP)

آشنایی با پایگاه داده های رابطه ای

آشنایی با سیستم عامل LINUX

آشنایی با GIT

تسلط با مفاهیم و پیاده سازی Soapو Result API

آشنایی با شیوه پیاده سازی JWT

داشتن روحیه انجام تیمی

خلاق و داشتن توانایی حل مسائل

برنامه نویسNET.

تسلط به زبان برنامه نویسی ASP.NET,MVC

تسلط به برنامه نویسی شی گرا(OOP)

آشنایی با پایگاه داده های رابطه ای

آشنایی با GIT

تسلط با مفاهیم و پیاده سازی Soap,Restful API

تسلط به EF,Linq

خلاق و داشتن توانایی حل مسائل

برنامه نویس موبایل

تسلط به اندروید SDK

تسلط به یکی از معماریهای MVVM یا MVP

آشنایی با LINUX

آشنایی با GIT

تسلط با مفاهیم و پیاده سازی Soap,Restful API